เนื้อหา

เรื่อง การบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ

รายละเอียด
เลขที่ WI-IMT-001 
วันที่ปรับปรุง 08/08/2558 
เรื่อง การบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการสารสนเทศ,คณะกรรมการทีมประสาน,หัวหน้าฝ่าย/งานวิธีปฏิบัติ

 1. จัดให้มีการทำ และปรับปรุงนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 2. แสดงเจตนารมณ์ หรือสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดได้เห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรโดยเคร่งครัด อย่างสม่ำเสมอ
 3. จัดให้มีการประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยกำหนด ให้มีวาระการประชุมที่ต้องหารือกันอย่างน้อยดังนี้
  • การตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงฯ และผลการตรวจสอบ
  • แผนการดำเนินการเชิงป้องกัน/แก้ไข จากผลการตรวจสอบดังกล่าว
  • การปรับปรุงนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสำหรับปีถัดไป
  • การประเมินความเสี่ยงและแผนลดความเสี่ยง จัดให้มีทรัพยากรด้านบุคลากรงบประมาณ การบริหารจัดการ และวัตถุดิบที่เพียงพอต่อการจัดการดังกล่าว
 4. จัดให้มีการสร้างความตระหนักทางด้านความมั่นคงปลอดภัยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ขององค์กร มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถป้องกันตนเองได้ในเบื้องต้น อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 5. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีละ 1 ครั้ง และจัดให้มีการทำแผนเพื่อลดความเสี่ยง หรือปัญหาที่พบ
 6. จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัย โดยผู้ตรวจสอบภายในด้านสารสนเทศ ปีละ 1 ครั้ง และจัดให้มีการทำแผนเพื่อปรับปรุง หรือแก้ไขปัญหาที่พบ
 7. จัดให้มีการแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดได้ระมัดระวัง และดูแลทรัพย์สินขององค์กรที่ตนเองใช้งาน เพื่อป้องกันการสูญหาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 8. กำหนดนโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายอย่างชัดเจนว่า บริการใดที่อนุญาตให้ใช้งาน และบริการใดไม่อนุญาตให้ใช้งาน เช่น การใช้งาน MSN ดูหนังฟังเพลงผ่านทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น รวมทั้งปรับปรุงนโยบายตามความจำเป็น นโยบายการใช้งานระบบเครือข่าย ขณะนี้ประกอบด้วย
 9. ห้ามเข้าเว็บไซต์ที่อยู่ในประเภทดังต่อไปนี้
  • วิพากษ์วิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์
  • การพนัน
  • ลามก อนาจาร
  • อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม หรือผิดจริยธรรม
  • งดเว้นการเล่นเกมส์ ดูภาพยนต์ หรือฟังเพลง ผ่านทางอินเทอร์เน็ตในเวลาทำงาน
   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์