เนื้อหา

เรื่อง การจัดการกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ

รายละเอียด
เลขที่ WI-IMT-002 
วันที่ปรับปรุง 08/08/2558
เรื่อง การจัดการกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ผู้รับผิดชอบ : ผู้ดูแลระบบเครือข่าย และ/หรือ ผู้พัฒนาระบบวิธีปฏิบัติ

    1. จัดทำ และ ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัย รวมทั้งให้จัดเก็บไว้ในสถานที่ที่มีความปลอดภัยอย่างน้อยให้ครอบคลุมระบบงาน เครื่องเซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์ที่มีความสำคัญ ดังนี้


      • คู่มือระบบงานต่างๆ ทั้งในส่วนของผู้ใช้งาน และผู้ดูแลระบบ

2.ให้จำกัดการเข้าถึงคู่มือการปฏิบัติงานเฉพาะทีมงานที่มีความเกี่ยวข้องเท่านั้น


3'หากมีการจัดเก็บคู่มือการปฏิบัติงานไว้บนระบบเครือข่าย จัดให้มีการป้องกันการเข้าถึงเพื่อให้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

 
   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์