เนื้อหา

เรื่อง สำหรับการจัดการการลาออกหรือย้ายหน่วยงานของเจ้าหน้าที่

รายละเอียด
เลขที่ WI-IMT-004 
วันที่ปรับปรุง 08/08/2558 
เรื่อง สำหรับการจัดการการลาออกหรือย้ายหน่วยงานของเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ : ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
 

วิธีปฏิบัติ

  1. ถอดถอนสิทธิของผู้ที่ลาออกหรือย้ายออกจากระบบต่างๆ ทั้งหมดโดยทันทีที่ได้รับแจ้งจากงานบริหาร
  2. จัดให้มีตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ใช้สิทธิในระบบต่างๆ ภายใน 1 สัปดาห์

 

   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์