เนื้อหา

เรื่อง การสำรองข้อมูล

รายละเอียด
เลขที่ WI-IMT-008 
วันที่ปรับปรุง 08/08/2558 
เรื่อง การสำรองข้อมูล
ผู้รับผิดชอบ : กรรมการสารสนเทศ ผู้ดูแลระบบเครือข่าย


วิธีปฏิบัติ

 1. กำหนดรายชื่อของระบบงานสำคัญทั้งหมด และเมล์เซิร์ฟเวอร์
 2. กำหนดรายชื่อของเซิร์ฟเวอร์ตามที่ พ.ร.บ.ฯ ได้กำหนดไว้ เช่น เว็บเซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น
 3. กำหนดผู้รับผิดชอบในการสำรองข้อมูล
 4. กำหนดชนิดของข้อมูลบนระบบงานหรือบนเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวที่มีความจำเป็นต้องสำรองข้อมูลเก็บไว้ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
  • ข้อมูลในฐานข้อมูลของระบบงาน
  • ข้อมูลสำหรับตัวระบบ เช่น ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
  • ข้อมูลอีเมล์
 5. กำหนดความถี่ในการสำรองข้อมูลของระบบงานหรือเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว
 6. ทำการสำรองข้อมูลตามความถี่ที่กำหนดไว้และควรนำข้อมูลที่สำรองไปเก็บไว้นอกสถานที่อย่างน้อย 1 ชุด
   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์