เนื้อหา

เรื่อง การป้องกันไวรัส

รายละเอียด
เลขที่ WI-IMT-013 
วันที่ปรับปรุง 08/08/2558 
เรื่อง การป้องกันไวรัส
ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ทั้งหมดของโรงพยาบาลฟากท่า


วิธีปฏิบัติ

  1. ตรวจสอบว่าโปรแกรมป้องกันไวรัสยังทำงานตามปกติและมีการปรับปรุงฐานข้อมูลไวรัส (Virus Definition) หรือไม่ ต้องทำการตรวจสอบอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง หากพบว่าทำงานผิดปกติ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินการแก้ไขโดยทันที
  2. หากเครื่องของผู้ใช้งานยังไม่มีโปรแกรมตรวจสอบไวรัส หรือ พบ Virus กรณีพบ Virus แต่โปรแกรม Anti Virus ไม่สามารถกำจัดได้ ให้รีบแจ้งศูนย์คอมพิวเตอร์ทันที
  3. การแจ้งซ่อมให้ใช้แบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรือบันทึกข้อมูลผ่านระบบซ่อมที่หน้าเวปของโรงพยาบาล
   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์