เนื้อหา

เรื่อง การปฏิบัติกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย/อุปกรณ์เครือข่ายขัดข้อง

รายละเอียด
เลขที่ WI-IMT-021 
วันที่ปรับปรุง 08/08/2558 
เรื่อง การปฏิบัติกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย/อุปกรณ์เครือข่ายขัดข้อง
ผู้รับผิดชอบ : กรรมการสารสนเทศ,ศูนย์คอมพิวเตอร์,

วิธีปฏิบัติ
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) มีปัญหามากกว่า 5 เครื่องพร้อมกัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์

 • หัวหน้า/รองหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ ตรวจสอบเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา หากไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน 20 นาที ให้แจ้งประธานคณะกรรมการสารสนเทศ / ผู้อำนวยการทราบในเบื้องต้น
 • ดำเนินการเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์สำรอง เปลี่ยนตามจุดบริการต่างๆที่มีปัญหาโดยให้มุ่งเน้นหน่วยงาน OPD เป็นหน่วยงานแรก โดยพิจารณาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จากจุดบริการตามลำดับต่อไปนี้
  1. ใช้ Notebook จากหน่วยงานดังนี้
   • Notebook ออกหน่วย จำนวน 2 เครื่อง
   • Notebook ห้องบัตร จำนวน 2 เครื่อง
   • Notebook ศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
   • Notebook งานโภชนาการ จำนวน 1 เครื่อง
   • Notebook ทันตกรรม จำนวน 1 เครื่อง
   • Notebook ฝ่ายเวชปฏิบัติฯ จำนวน 1 เครื่อง
   • Notebook การเงิน จำนวน 1 เครื่อง
   • Notebook แพทย์แผนไทย จำนวน 1 เครื่อง
  2. ใช้เครื่อง Computer PC จากหน่วยงานดังนี้
   • ห้องหน่อไม้หวาน จำนวน 1 เครื่อง
   • กลุ่มการพยาบาล จำนวน 2 เครื่อง
   • ศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง
   • หอผู้ป่วยใน 1 และ 2 จำนวน 2 เครื่อง
   • ห้องตรวจ ER จำนวน 1 เครื่อง
   • ห้องยา ER จำนวน 1 เครื่อง
   • ห้องผ่าตัดจำนวน จำนวน 1 เครื่อง
   • ฝ่ายเวชปฏิบัติฯ จำนวน 1 เครื่อง (Mobile)
 • ศูนย์คอมพิวเตอร์ดำเนินการแก้ไขให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง
 • บันทึกรายงานความเสี่ยงและสรุปปัญหาเสนอ ผู้อำนวยการและคณะกรรมการบริหาร
2.กรณี SwitchHUB มีปัญหา

เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์
 • หัวหน้า/รองหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ ตรวจสอบเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา หากไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน 20 นาที ให้แจ้งประธานคณะกรรมการสารสนเทศ / ผู้อำนวยการทราบในเบื้องต้น
 • ดำเนินการเปลี่ยน Switch HUB โดยพิจารณาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จากจุดบริการตามลำดับต่อไปนี้
 
 1. ถ้า Switch HUB ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์/ Switch HUB ที่ OPD มีปัญหา ให้นำ Switch จากอาคารทันตกรรมมาใช้แทนชั่วคราว
 2. ถ้า Switch HUB อาคารทันตกรรม/ER มีปัญหา ให้ใช้ HUB สำรองจากห้อง ER มาใช้แทนชั่วคราว
 3. ติดต่อขอยืม Switch HUB สำรองจากร้าน UCOM COMPUTER
 • ศูนย์คอมพิวเตอร์แก้ไขปัญหาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติภายใน 24 ชั่วโมง
 • ติดตั้งอุปกรณ์กลับคืนจุดให้บริการเดิม
 • เมื่อระบบเครือข่ายสามารถทำงานได้ปกติ ให้ตรวจสอบความเรียบร้อย
 • บันทึกรายงานความเสี่ยงและสรุปปัญหาเสนอ ผู้อำนวยการและคณะกรรมการบริหาร
   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์