เนื้อหา

เรื่อง การปฏิบัติกรณีเกิดอัคคีภัย

รายละเอียด

เลขที่ WI-IMT-023
วันที่ปรับปรุง 08/08/2558 

เรื่อง การปฏิบัติกรณีเกิดอัคคีภัย
ผู้รับผิดชอบ : กรรมการสารสนเทศ,ศูนย์คอมพิวเตอร์,

วิธีปฏิบัติ
1. กรณีเกิดอัคคีภัย

เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์
ดำเนินการขนย้ายอุปกรณ์ตามลำดับความสำคัญตามแผนอัคคีภัย ดังนี้
 1. ขนย้ายอุปกรณ์ในห้อง Server ดังนี้
 2. ขนย้ายอุปกรณ์ในห้องคอมพิวเตอร์ดังนี้
  • Computer PC ที่ติดสติกเกอร์สีแดง
  • Switch HUB 
  • Computer Notebook 
  • เครื่องสำรองไฟฟ้า
 3. เมื่อสามารถควบคุมอัคคีภัยได้แล้ว ให้ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบเครือข่าย ,ระบบไฟฟ้า และติดตั้งอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน
 4. ตรวจสอบความพร้อมใช้ของเครื่องลูกข่าย หากยังไม่พร้อมใช้งานให้ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติกรณีไฟฟ้าดับ หรือ กรณีเครื่อง Server /Database มีปัญหา
เจ้าหน้าที่อื่นๆ

หากเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ไม่อยู่ เจ้าหน้าที่อื่นสามารถดำเนินการได้ดังนี้

 • ให้เปิดประตู้ห้อง Server หรือพังประตูเพื่อเข้าไปในห้อง server (วิธีขนย้ายตู้ Server)
 • ทำการตัดสาย LAN โดยใช้คีมตัดสาย LAN ออกให้หมด
 • ทำการถอดสายไฟที่อยู่ภายนอกตู้ Server ออกให้หมด
 • ทำการเคลื่อนย้ายตามแผนป้องกันอัคคีภัย
   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์