เนื้อหา

เรื่อง การ Backup ข้อมูลเวชระเบียนที่จัดเก็บในรูปแบบ Electronic files ดังนี้

รายละเอียด

เลขที่ WI-IMT-027
วันที่ปรับปรุง 08/08/2558
เรื่อง การ Backup ข้อมูลเวชระเบียนที่จัดเก็บในรูปแบบ Electronic files ดังนี้
ผู้รับผิดชอบ : กรรมการสารสนเทศ,ศูนย์คอมพิวเตอร์

วิธีปฏิบัติ

การ Backup ข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบ Electronic files ให้ปฏิบัติดังนี้

  1. จัดเก็บข้อมูลใน Server หลัก จัดทำเป็น RAID-5 โดยมี Hard disk สำหรับบันทึกข้อมูลที่เหมือนกันจำนวน 5 ลูก
  2. จัดเก็บข้อมูลใน Server รอง ตัวที่ 1 จัดทำเป็น RAIDS-5 โดยมี Hard disk สำหรับบันทึกข้อมูลที่เหมือนกันจำนวน 5 ลูก
  3. จัดเก็บข้อมูลใน Server รอง ตัวที่ 2 โดยใช้การทำ Auto Back up แบบ Full วันละ 1 ครั้งเวลา 00.00 น. และมีการทดสอบข้อมูลสำรองเดือนละ 1 ครั้งโดยการนำข้อมูลไปใช้ในการออกหน่วยให้บริการผู้ป่วยที่ รพ.สต.
  4. จัดเก็บข้อมูลสำรองเก็บไว้ในเครื่อง Personal computer ที่เป็นเครื่องลูกข่าย โดยใช้การทำ replication ข้อมูลจากเครื่อง Server หลักแบบ real time
  5. การ Copy ข้อมูล Back up เก็บไว้ใน Hard disk External
  6. การจัดพิมพ์เอกสารรายงานการใช้บริการของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเพื่อเก็บเป็นหลักฐานการเข้ารับบริการทุกวัน
   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์