ภารกิจของหน่วยงาน

รายละเอียด
หมวด: เกี่ยวกับโรงพยาบาล
เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 03 เมษายน 2561 17:46
เขียนโดย อนุพงศ์ เพียงตา
ฮิต: 802

 

ภารกิจตามกฎหมายของโรงพยาบาลฟากท่า

 

1.ตรวจวินิจฉัยและให้การรักษา ทั้งภายในและ ภายนอกโรงพยาบาล

2.จัดการทำแผน โครงการ และดำเนินการให้บริการทางสาธารณสุขเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานทันตกรรมและงานสุขภาพจิต

3.จัดบริการรักษาพยาบาลแบบหน่วยเคลื่อนที่ จัดและควบคุมระบบส่งต่อและรักษาพยาบาลทางวิทยุ

4.นิเทศ ฝึกอบรม และพัฒนาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลและอำเภอ

5.ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำสถิติข้อมูลและจัดทำรายงานการปฏิบัติงาน

6.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินงานของโรงพยาบาลให้ได้ผลดี