เกี่ยวกับโรงพยาบาล  

   

เครือข่ายสุขภาพ รพ.  

 สสอ.ฟากท่า
 รพ.สต.สองคอน
 รพ.สต.ห้วยใส
 รพ.สต.บ้านเสี้ยว
 รพ.สต.สองห้อง

   

ตรวจสอบสิทธิออนไลน์  

  ระบบตรวจสอบสิทธิ

  ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ

   
WideForTV PDPA 14 car3 car2 17 car1

เกณฑ์จัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิไช่ยาของกระทรวงสาธรณสุข พ.ศ.2565

   

ข่าวจัดซื้อ /จัดจ้าง

   

ภาพกิจกรรม

วันที่ 24 ส.ค.2566 เวลา 13.00 น.คปสอ.ฟากท่า รับนิเทศงาน รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 โดย ทันตแพทย์สืบศักดิ์ เจริญเกษมวิทย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านทันตสาธารณสุข  และคณะทีม สสจ.อุตรดิตถ์
วันที่ 24 ส.ค.2566 เวลา 13.00 น.คปสอ.ฟากท่า รับนิเทศงาน รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 โดย ทันตแพทย์สืบศักดิ์ เจริญเกษมวิทย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านทันตสาธารณสุข และคณะทีม สสจ.อุตรดิตถ์  (9)
วันที่ 28 มิ.ย. 2566 เวลา 09.00 น.โรงพยาบาลฟากท่า รับประเมินติดตามประเมินมาตรฐานการดำเนินงานการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ประจำปีงบ 2566
วันที่ 28 มิ.ย. 2566 เวลา 09.00 น.โรงพยาบาลฟากท่า รับประเมินติดตามมาตรฐานการดำเนินงานการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ประจำปีงบ 2566  (9)
วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จ.อุตรดิตถ์ในพื้นที่ อ.ฟากท่า ณ บ้านห้วก้านเหลือง ม.๕ ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
วันอังคารที่ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จ.อุตรดิตถ์ในพื้นที่ อ.ฟากท่า ณ บ้านห้วก้านเหลือง ม.๕ ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ (12)
วันที่  4 เมษายน 2566 โรงพยาบาลฟากท่า ได้ดำเนินการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ในสถาณการณ์จำลองเสมือนจริง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย และ ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 4 เมษายน 2566 โรงพยาบาลฟากท่า ได้ดำเนินการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ในสถาณการณ์จำลองเสมือนจริง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย และ ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง  (11)


 >>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด <<<

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

pdfนโยบาย Green and clean hospital โรงพยาบาลฟากท่า
pdfแผนผังการจัดการขยะ โรงพยาบาลฟากท่า

pdfมาตรการประหยัดพลังงาน โรงพยาบาลฟากท่า

pdfบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ธันวาคม 2565

pdf ซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาราชการแทน การปฏิบัติราชการแทน และ การรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิต/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมซุนทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอ

pdf หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

attachment.png อัตราค่าบริการ โรงพยาบาลฟากท่า new-purple-animation
pdf แจ้งการปรับปรุงอัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข new-purple-animation
pdf แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมจริยธรรมด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
pdf คู่มือการใช้งาน BMS Hosxp

pdf แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการการจัดการคลังพัสดุ
pdf คู่มือ ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับการจัดการในภาวะสาธารณภัย/ภัยพิบัติ
pdf มาตรโรงพยาบาลคุณภาพ และบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติ ครบรอบ 60 ปี (ปรับปรุง มกราคม 2558)
pdf ประกาศนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลฟากท่า พ.ศ. 2558
pdf  ประกาศโรงพยาบาลฟากท่า เรื่อง  นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
attachment โปรแกรมคำนวณยาเด็ก  เวอร์ชั่น 2011 
tag-blue เอกสารดาวน์โหลดงานชันสูตร 
attachment ตราสัญลักษณ์โรงพยาบาลฟากท่า ตามแบบของกระทรวงแบบใหม่
pdf  นโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
pdf เอกสารเผยแพร่ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร

   
   

S  12050434

นางสาวพรสวรรค์  มีชิน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

   

ติดตามสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย

1095320200225022148

   

ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล  

   

ระบบยา  

   

ช่องทางการติดต่อ  

 

    fb icon        

   Facebook page         

 LINE icon01   

   ID Line : @gqe8208h

 

   

ลงชื่อเข้าใช้งาน  

   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์