คำถามที่พบบ่อย

รายละเอียด

 1. เตรียมตัวอย่างไรก่อนมาโรงพยาบาล

  • ผู้ป่วยใหม่ ที่มารับบริการครั้งแรกให้นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
  • ผู้ป่วยเก่า ที่เคยมารับบริการแล้วให้นำบัตรประจำตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาลมาด้วยทุกครั้ง
  • ผู้ป่วยที่มีบัตรต่างๆ เช่น บัตรสุขภาพ, บัตรประกันสังคม, บัตรทหารผ่านศึก, หรือบัตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโปรดนำมาด้วยทุกครั้ง
  • ผู้ป่วยแุกเฉินหรืออาการหนัก เช่น ได้รับอุบัติเหตุ หรือมีอาการหนักมาก เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ให้ตรงไปยังห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินแล้วจึงติดต่อเรื่องบัตร

2. ใครบ้าง? ที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ

  • คนไทยทุกคนที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และไม่มีสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลตามกฎหมายประกันสังคมหรือสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ/พนักงานรุฐวิสาหกิจ หรือ สวัสดิการรักษาพยาบาลอย่างอื่นที่รัฐจัดให้

3. เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนก่อนใช้สิทธิหลักประกันสังคมมีอะไรบ้าง

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) หรือสำประจำตัวประชาชน(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ หนังสือรับรองการพักอาศัย จำนวน 1 ฉบับ

4. สถานที่ลงทะเบียน ในวันเวลาราชการ

  • ต่างจังหวัด : สถานีอนามัย/โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  • กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตของ กทม.

5. กี่วันถึงจะสามารถใช้สิทธิหลักประกันสังคมได้

  • 15 วัน หลังจากที่ได้ทำการลงทะเบียนใช้สิทธิ

 QA

 

   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์