ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

รายละเอียด

แบบฟอร์มใบลา

 attachment ใบลาป่วย / ลาคลอดบุตร / ลากิจส่วนตัว

 attachment ใบขอยกเลิกวันลา

 attachment ใบลาพักผ่อน

 attachment ใบลาออกจากราชการ

 

 

แบบฟอร์มทั่วไป

 attachment ใบขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 attachment ใบขออนุญาตใช้ห้องประชุม

 attachment ใบขอใช้รถส่วนกลาง

 attachment ใบขอย้าย

 attachment ใบขออนุญาตใช้ห้องทำงาน (นอกเวลาราชการ)

 attachment แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูบบนเว็บไซต์ของ รพ.

 attachment แบบฟอร์มการยืม/เบิกอุปกรณ์ทางการแพทย์

 

แบบฟอร์มความเสี่ยง

attachment แบบฟอร์มบัญชีความเสียง

 attachment แบบฟอร์มการทบทวนเหตุการณ์สำคัญ ( RCA )


 

แบบฟอร์ม เอกสารคุณภาพ

attachment ใบขอขึ้นทะเบียน /ปรับปรุง/แก้ไข/ยกเลิก เอกสารคุณภาพ

 


   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์