แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศโรงพยาบาลฟากท่าเรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 21
เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๓ เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 20
ขอรายงานผลและสรุปผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลฟากท่า ปีงบประมาณ 2563 และขออนุมัตินำขึ้นประกาศบนเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลฟากท่า เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 22
อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 22
กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 19
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย เขียนโดย วิจิตรา แก้วบุญมา 13
เอกสารจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข MOPH Code of Conduct เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 15
รายงานติดตามและประเมินผลแผนการใช้จ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 13
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ พ.ศ.๒๕๖๐ เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 16
เอกสารประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๒ เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 17

หมวดหมู่รอง

   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์