แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในสังกัดโรงพยาบาลฟากท่า เขียนโดย วิจิตรา แก้วบุญมา 21
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เขียนโดย วิจิตรา แก้วบุญมา 36
การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการในสังกัดโรงพยาบาลฟากท่า เขียนโดย อนุพงศ์ เพียงตา 36
รายงานผลการดำเนินการการจัดการเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 23
รายงานผลและสรุปผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลฟากท่า ปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 29
รายงานผลการติดตามการดาเนินงานและสรุปปัญหาและอุปสรรคเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 24
แบบฟอร์มขอขึ้นเวปไซด์รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 23
แบบฟอร์มขอเผยแพร่รายงานผลและสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม ปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 28
รายงานผลการการกากับติดตามการดาเนินการตามข้อกาหนดของคู่มือชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ (แบบฟอร์มที่ 2 และ 3) เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 21
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 18

หมวดหมู่รอง

   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์