วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เข็มมุ่ง

รายละเอียด

(1) วิสัยทัศน์โรงพยาบาลฟากท่า

“เราจะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ของชุมชน”

           นิยาม คำว่า “คุณภาพ” คุณภาพแบ่งเป็น 3 ด้านคือ

                    1. ความปลอดภัย

1.1 ภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา

1.2 ความเสี่ยงต่างๆ โดยแบ่งเป็นผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ โดยมีเป้าหมายคือการป้องกัน หรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

                   2. ความพึงพอใจ

                        2.1 อัตราความพึงพอใจ ทั้งภายในและภายนอก

                        2.2 จำนวนข้อร้องเรียน

                   3. มีมาตรฐาน

                        3.1 ระบบประเมินมาตรฐาน (HA , HPH , LA , PMQA , สายใยรัก เป็นต้น )

                        3.2 มาตรฐานแต่ละวิชาชีพ

          นิยาม คำว่า “ชุมชน” หมายถึง ประชาชนและองค์กรทางสังคม ของอำเภอฟากท่า

  

(2) พันธกิจโรงพยาบาลฟากท่า

“ พัฒนาระบบงานและบริการด้านสุขภาพให้ได้มาตรฐาน มีการบริหารจัดการองค์กรที่มีศักยภาพ เน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลฟากท่าให้มีคุณภาพตามบทบาทหน้าที่อย่างต่อเนื่อง มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีการสร้างเสริมสุขภาพของตนเองและชุมชน โดยการขับเคลื่อนของเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ(DHS) ”

  

(3) ค่านิยมโรงพยาบาลฟากท่า

          "ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง สร้างความสามัคคี (ทั้งภายในองค์กรและภาคีเครือข่าย) และต้องมีความรับผิดชอบ"

3.2 วัตถุประสงค์และจุดเน้น

     (1) แผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการหลัก และตัวชี้วัด                                   

     (2) เข็มมุ่ง

1.การพัฒนาคุณภาพเพื่อความปลอดภัยและความพึงพอใจของผู้รับบริการ

2.การพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลผู้ป่วยตามปัญหาและบริบท ของโรงพยาบาล ได้แก่

                  2.1 โรคเบาหวาน (DM)    

   2.2 โรคความดันโลหิตสูง (HT)

                   2.3 โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute MI)

                   2.4 โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน (Acute Stroke)

3.การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ

4.การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบบริการและพัฒนาระบบงาน

5.การพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ(DHS)

   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์