เนื้อหา

หมวดที่ 1 มาตรฐานสิทธิ์การเบิก / ยืมอุปกรณ์และการให้บริการ ICT

รายละเอียด
หมวดที่ มาตรฐานสิทธิ์การเบิก ยืมอุปกรณ์และการให้บริการ ICT

มาตรฐานสิทธิ์ในการเบิก/ยืมอุปกรณ์สำหรับใช้งานหรือรับบริการ ICT ของบุคลากรในโรงพยาบาลฟากท่า โดยกำหนดสิทธิ์ในการเบิก/ยืมอุปกรณ์ สำหรับใช้งานหรือรับบริการ ICT ของบุคลากรในองค์กรโดยกำหนดให้สอดคล้องกับนโยบายและกฎระเบียบของโรงพยาบาล ดังนี้

 
  1. การขอเบิกอุปกรณ์เพื่อใช้ประจำตัวบุคลากร ตามความจำเป็น และเพื่อใช้งานร่วมกัน (share) จะต้องรับอนุมัติให้ใช้งานได้จากรับหัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล
  2. ในกรณีเบิกยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารเพื่อใช้งานชั่วคราวระยะเวลาไม่เกิน 5 วัน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์
  3. อุปกรณ์ / สิทธิ์การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์ หากระยะเวลาใช้งานเกิน 5 วัน แต่ไม่เกิน 1 เดือน จะต้องได้รับอนุมัติจากประธานคณะกรรมการสารสนเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ
  4. อุปกรณ์/สิทธิ์การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนตของนักเรียน/นักศึกษา ที่ฝึกประสบการณ์ในโรงพยาบาลจะต้องได้รับอนุมัติหัวหน้าฝ่ายงาน /ประธานคณะกรรมการสารสนเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ
   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์