เนื้อหา

เรื่อง การใช้งานอีเมล์

รายละเอียด
เลขที่ WI-IMT-016 
วันที่ปรับปรุง 08/08/2558 
เรื่อง การใช้งานอีเมล์

ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ทั้งหมดของโรงพยาบาลฟากท่า


วิธีปฏิบัติ

 1. ห้ามมิให้เข้าถึงข้อมูลอีเมล์ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
 2. ห้ามส่งอีเมล์ที่มีลักษณะเป็นจดหมายขยะ (Spam Mail)
 3. ห้ามส่งอีเมล์ที่มีลักษณะเป็นจดหมายลูกโซ่ (Chain Letter)
 4. ห้ามส่งอีเมล์ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย หรือสิทธิของบุคคลอื่น
 5. ห้ามส่งอีเมล์ที่มีไวรัสไปให้กับบุคคลอื่นโดยเจตนา
 6. ห้ามปลอมแปลงอีเมล์ของบุคคลอื่น
 7. ห้ามรับ หรือส่งอีเมล์แทนบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
 8. ห้ามส่งอีเมล์ที่มีขนาดใหญ่เกินกว่า 8 เมกกะไบต์ หรือตามที่องค์กรระบุไว้
 9. ห้ามส่งอีเมล์ที่เป็นความลับขององค์กร เว้นเสียแต่ว่าจะใช้วิธีการเข้ารหัสข้อมูลอีเมล์ที่องค์กรกำหนดไว้
 10. ให้ใช้ความระมัดระวังในการระบุชื่อที่อยู่อีเมล์ของผู้รับให้ถูกต้องเพื่อป้องกันการส่งผิดตัวผู้รับ
 11. ให้ใช้ความระมัดระวังในการจำกัดกลุ่มผู้รับอีเมล์เท่าที่มีความจำเป็นต้องรับรู้รับทราบในข้อมูลที่ส่งไป
 12. ให้ใช้คำที่สุภาพในการส่งอีเมล์
 13. ให้ระบุชื่อของผู้ส่งในอีเมล์ทุกฉบับที่ส่งไป
 14. ให้ทำการสำรองข้อมูลอีเมล์ตามความจำเป็นอย่าง
   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์