เนื้อหา

เรื่อง การนำข้อมูลเผยแพร่สู่สาธารณะ

รายละเอียด
เลขที่ WI-IMT-019 
วันที่ปรับปรุง 08/08/2558 
เรื่อง การนำข้อมูลเผยแพร่สู่สาธารณะ
ผู้รับผิดชอบ : ผู้รับผิดชอบข้อมูลที่ต้องนำเผยแพร่สู่สาธารณะ

วิธีปฏิบัติ

  1. ให้ผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่ต้องการนำข้อมูลนั้นขึ้นเผยแพร่สู่สาธารณะ เช่น โดยผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาล จะต้องทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อน หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นกับเนื้อหาจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดนั้น
  2. ให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่สู่สาธารณะ เช่น โดยผ่านทางเว็บไซด์ของโรงพยาบาลจะต้องดำเนินการด้วยตนเอง โดยห้ามมิให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์