เนื้อหา

เรื่อง การป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิทางปัญญา

รายละเอียด
เลขที่ WI-IMT-014 
วันที่ปรับปรุง 08/08/2558  
เรื่อง การป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิทางปัญญา
ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ทั้งหมดของโรงพยาบาลฟากท่า


ระเบียบปฏิบัติ

  1. ห้ามติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
  2. ระมัดระวังการใช้งานเอกสารหรือข้อมูลต่างๆ ซึ่งอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม และได้มีการกำหนดเงื่อนไขการใช้งานเอาไว้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์