เนื้อหา

เรื่อง การใช้งานห้องเครื่อง Server

รายละเอียด
เลขที่ WI-IMT-005 
วันที่ปรับปรุง 08/08/2558 
เรื่อง การใช้งานห้องเครื่อง Server
ผู้รับผิดชอบ : ผู้ดูแลระบบเครือข่าย


วิธีปฏิบัติ

 1. ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้าไปในห้องเครื่องโดยไม่มีกิจที่จำเป็น
 2. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปในบริเวณห้องเครื่อง
 3. ตรวจสอบประตูทางเข้า-ออก และหน้าต่างของห้องเครื่องให้ปิดล็อกอยู่เสมอ
 4. ตรวจสอบสภาพการทำงานของห้อง server อุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ ได้แก่
  • ระบบกระแสไฟฟ้า
  • ระบบการควบคุมความชื้น
  • ระบบการระบายอากาศ
  • ระบบการปรับอุณหภูมิ
  • ระบบกระแสไฟฟ้าสำรอง
  • ระบบ UPS
 5. ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ยกเว้นการตรวจสอบระบบกระแสไฟฟ้าสำรองให้ตรวจ สอบเดือนละ 1 ครั้ง
 6. จัดวางเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร หรือทรัพย์สินอื่นๆ ไว้ในบริเวณที่มีความปลอดภัยระมัดระวังการจัดตั้งอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงและไม่ล้มหรือโอนเอียงได้โดยง่าย
 7. ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติมตามความจำเป็น เช่น ในกรณีที่เป็นมุมอับรวมทั้งตรวจสอบการทำงานของกล้องให้มีการทำงานอย่างถูกต้อง ต่อเนื่องและให้สามารถเก็บภาพได้ในมุมกว้าง และไม่มีสิ่งกีดขวาง โดยบันทึกภาพล่าสุดไว้อย่างน้อย 7 วัน
 8. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ว่ายังใช้งานได้เป็นปกติหรือไม่
 9. ให้ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเครื่องอย่างสม่ำเสมอ ต้องไม่เก็บกล่องกระดาษหรือสิ่งที่จะเป็นเชื้อเพลิงไว้ในห้องเครื่อง
 10. ตรวจสอบและจัดเก็บสายสัญญาณสื่อสารให้อยู่ในสภาพที่เป็นระเบียบเรียบร้อย
 11. ตรวจสอบห้องสายสัญญาณสื่อสารให้มีการปิดล็อกอยู่เสมอ
 12. จัดทำหรือต่อสัญญาการบำรุงรักษาระบบงานสำคัญไฟร์วอลล์ เราท์เตอร์    อุปกรณ์ UPS สำหรับระบบงานสำคัญ และเครื่องปรับอากาศในห้องเครื่อง ให้ครบถ้วน
 13. จัดให้ระบบงานสำคัญ เครื่องเซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์ที่มีความสำคัญต้องมีอุปกรณ์ UPS และระบบกระแสไฟฟ้าสำรอง (electricity power generator) เพื่อสนับสนุนการทำงานอย่างครบถ้วน
   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์