เนื้อหา

เรื่อง การจัดการทรัพยากรของเครื่องเซิร์ฟเวอร์

รายละเอียด
เลขที่ WI-IMT-006 
วันที่ปรับปรุง 08/08/2558 
เรื่อง การจัดการทรัพยากรของเครื่องเซิร์ฟเวอร์
ผู้รับผิดชอบ : ผู้ดูแลระบบเครือข่าย


วิธีปฏิบัติ

  1. ดำเนินการตรวจสอบทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์สำหรับระบบงานสำคัญอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง สิ่งที่ควรตรวจสอบ ประกอบด้วย ปริมาณการใช้ CPU ปริมาณการใช้ฮาร์ดดิสก์ ปริมาณการใช้หน่วยความจำ และปริมาณการใช้เครือข่าย รวมทั้งควรมีการตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายโดยภาพรวม (เช่น โดยการใช้โปรแกรม MRTG)
  2. บันทึกข้อมูลการใช้ทรัพยากรดังกล่าวไว้ด้วย (เพื่อใช้ในการตรวจสอบแนวโน้มการใช้ทรัพยากร รวมทั้งวางแผนจัดซื้อเพิ่มเติมตามความจำเป็นในอนาคต)
  3. ตั้งและหมั่นตรวจสอบสัญญาณนาฬิกาของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ตามที่ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้ระบุไว้ และของระบบงานสำคัญให้มีความถูกต้องอยู่เสมอ(โดยสามารถอ้างอิงเวลาได้จาก “clock.thaicert.org”)
   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์