เนื้อหา

เรื่อง การจัดการไวรัสคอมพิวเตอร์

รายละเอียด
เลขที่ WI-IMT-007 
วันที่ปรับปรุง 08/08/2558 
เรื่อง การจัดการไวรัสคอมพิวเตอร์
ผู้รับผิดชอบ : ผู้ดูแลระบบเครือข่าย


วิธีปฏิบัติ

  1. ตรวจสอบว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ป้องกันไวรัสยังทำงานตามปกติ และมีการปรับปรุงฐานข้อมูลไวรัส (Virus signature) หรือไม่ ต้องทำการตรวจสอบอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง หากพบว่าทำงานผิดปกติ ให้รีบดำเนินการแก้ไข(ข้อนี้จะใช้ได้กับองค์กรที่มีการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสแบบ Client/Server เท่านั้น)
  2. ทำการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสให้กับผู้ใช้งานเพื่อให้ทำงานในลักษณะทันทีทันใด(Real-time Scan) เมื่อมีการเปิดไฟล์ขึ้นมาใช้งาน
  3. ทำการติดตั้งและปรับปรุงโปรแกรมป้องกันไวรัสให้ทันสมัย กับเครื่องลูกข่ายทั้งหมด เครื่องเซิร์ฟเวอร์สำหรับระบบงานสำคัญ และเครื่องเมล์เซิร์ฟเวอร์
   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์